A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Põhikiri

Põhikiri


EESTI VENE TO
Y KLUBI 
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Vene Toy Klubi on mittetulundusühing, mis on moodustatud 20.04.2012liikmete vaba algatuse alusel ning tegutseb liikmete soovidest ja huvidest lähtudes.

 1.2. Klubi eestikeelne nimetus: Eesti Vene Toy KlubiInglise keelde tõlgituna:Estonian Russian Toy Club.

1.3. Klubi (edaspidi „Klubi“) asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4. Klubi on vabatahtlik eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangakonto ja sümboolika.

1.5. Klubi juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast. Käesoleva põhikirja reguleerimata küsimustes juhindub klubi Eesti Vabariigis kehtivatest õigusasktidest ning Eesti Kennelliidu ja FCI otsustest.

1.6. Klubi on asutatud määramata tähtajaks.

 

2. KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD

2.1. Klubi eesmärkideks on:

2.1.1. Eestis elavate vene toykasvatajate, -aretajate ja -omanike ühendamine

ühtseks organisatsiooniks;

2.1.2. loomadesse ja loodusesse mõistva suhtumise kujundamine;

2.1.3. tõu kohta teabe kogumine, vahetamine ja levitamine;

2.1.4. erialaste teadmiste süvendamine ja teadvustamine;

2.1.5. vene toytõugude aretuse taseme ja tõu kvaliteedi tõstmine Eestis;

2.1.6. harrastustegevuste korraldamine ja suunamine.

 

2.2. Klubi tegevusaladeks on:

2.2.1. täita ülesandeid, mis tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest;

2.2.2. organiseerida ja korraldada vene toydega seondavaid loenguid, seminare,

koolitusprogramme ja muid üritusi;

2.2.3. juhtida ja koordineerida klubi liikmete poolt vene toydega

tehtavat tõuaretustööd;

2.2.4. anda nõu seoses koerte soetamise, aretamise ja kasvatamisega;

2.2.5. korraldada vene toy erinäitusi, väljaõpet koertele ja koeraomanikele;

2.2.6. töödelda, anda välja ja müüja tõualast kirjandust, meeneid ja muid materjale;

2.2.7. klubi teeb ettepanekuid Eesti Kennelliidule ekspertide ja kohtunike valiku suhtes

näituste, katsete ja võistluste läbiviimisel.

2.2.8. luua sidemed analoogsete klubide, organisatsioonide, ühenduste ja

üksikisikutega

2.2.9. oma klubi liikmete huvide esindamine.

 

3. LIIKMESKOND

3.1. Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline (alates 16 eluaastast) ja juriidiline isik, kelle

huvi või tegevus on seotud vene toy kasvatamise ja aretamisega ja kes kohustub

järgima ja täitma klubi põhikirja nõudeid.

3.2. Klubi liikmeks astuja võetakse klubi liikmeks kirjaliku või elektroonilise avalduse

alusel klubi juhatuse otsusega. Vastuvõetud liikmele laienevad klubi liikmete õigused ja

kohustused.

3.3. Klubi liikmeks astumisel tuleb tasuda liitumismaks ja ühe aasta liikmemaks

üldkoosoleku poolt kinnitatud.

3.4. Klubi liige, kes ei ole tasunud liikmemaksu 3 (kolme) kuu jooksul vastavalt

juhatuse poolt kehtestatud korrale kaotab oma liikme staatuse automaatselt.


3.5. Igal klubi liikmel on õigus klubist välja astuda, esitades selle kohta kirjaliku

avalduse.

3.6. Klubi juhatus võib oma otsusega välja arvata klubi liikme klubist järgmistel

juhtudel:

3.6.1. põhikirja täitmise jätmise tõttu;

3.6.2. liikme tegevus on vastuolus EKL põhikirjaga, EV seadusandlusega;

3.6.3. klubi muul moel kahjustamise tõttu.

3.7. Välja arvatud liikmele tasutud makseid ei tagastata.

 

3.8. Klubi liikmel on õigus:

3.8.1. osa võtta klubi üldkoosolekust;

3.8.2. valida ja olla valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.8.3. osaleda klubi tegevustes ja kasutada klubi teenuseid vastavalt põhikirjale;

3.8.4. esitada juhatusele klubi tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid;

3.8.5. saada teavet klubi tegevuse ja tegevuse tulemuste kohta ja majandusliku

seisukorra kohta;

3.8.6. astuda klubist välja.

 

3.9. Klubi liikmed on kohustatud:

3.9.1. täitma klubi põhikirjast tulenevaid kohustusi ja klubi juhtorganite otsuseid ja

korraldusi;

3.9.2. tasuma klubi poolt kehtestatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu ja

osutatud teenuste eest tähtaegselt;

3.9.3. mitte tekitama klubile kahju oma tegevuse ja/või avalike sõnavõttudega;

3.9.4. teatama klubi juhtkonnale oma elukoha ja isikuandmed.

 

 

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki klubi tegevusega seotud küsimusi.

4.2. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Füüsiline isik võib oma hääleõigust kasutada esindaja kaudu lihtkirjaliku volituse alusel.

4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas.

 

4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.4.1. põhikirja muutmine või täiendamine, kui selle poolt hääletab üle 2/3 kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust;

4.4.2. liikme- ja sisseastumismaksude suuruse kinnitamine;

4.4.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.4.4. klubi majandusaasta-tegevus- ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

4.4.5. juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude komisjonide valimine, nende töö

tähtajaline kinnitamine;

4.4.6. juhatuse tegevusele hinnangu andmine;

4.4.7. klubi tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine, kui selle poolt

hääletab üle 2/3 kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust;

4.4.8. muude klubi tegevuse ja aretusega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine.

 

4.5. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.

4.6. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aastas hiljemalt 1

  kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.

4.6.1. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõppeb 31.detsembril.

4.6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades üldkoosoleku toymumisest

ettevähemalt 14 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatisele lisatakse päevakord.

Küsimustes, mida polnud päevakorras märgitud, võib vastu võtta otsuseid, kui

üldkoosolekul osalevad või on esindatud klubi kõik liikmed.

4.7. Erakorraline üldkoosolek toimub juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, milles on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus.

4.8. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitatakse kirjalikult koos põhjendusega ja eeldatava päevakorraga. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb teatada 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.9. Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine:

4.9.1. Klubi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on enam kui pool klubi liikmetest või nende esindajatest. Juhul kui ei ole esindatud nõutav arv liikmetest, tuleb 14 päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust.

4.9.2.Üldkoosoleku otsused laienevad kõikidele klubi liikmetele, sealhulgas ka neile, kes ei osalenud üldkoosolekul või vormistasid eriarvamuse.

4.9.3. Klubi juhtivatesse ja kontrollivatesse organitesse valimisel loetakse valituks kandidaat, kelle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.10. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.


4.11. Klubi liige, kes on ka juhatuse või mõne muu organi liige, ei või hääletada klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.

5. JUHATUS

 
5.1. Juhatusse kuulub 3 kuni 5 liiget. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi seast esimehe ja esimehe asetäitja.
5.2. Juhatuse liikmeid võib üldkoosoleku otsusega vabastada ametist ennetähtaegselt.

5.3.  Juhatuse liikmel on õigus esindada klubi kõigis õigustoimingutes.

5.4. Juhatus juhib ja korraldab klubi tööd üldkoosolekute vahelisel perioodil

5.5. Juhatuse otsused on kohustuslikud klubi liikmetele.

5.6. Juhatuse ülesandeks on:

5.6.1. klubi põhikirjalise tegevuse praktiline korraldamine ja klubi juhtimine;

5.6.2. klubi asjaajamise korraldamine ja tegevusplaanide koostamine;

5.6.3. uute klubiliikmete vastuvõtmine ja liikmete registri pidamine;

5.6.4. klubiliikmete vabastamine liitumis- ja liikmemaksudest;

5.6.5. klubi töötajatega töölepingu sõlmimine, töötajate pädevuse ja vastutuse määramine ning töölt vabastamine;

5.6.6. majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

5.6.7. raamatupidamise aastaaruannete ja tegevusaruannete koostamine;

5.6.8. klubi tegevusega ja tõuaretusega seotud kirjanduse, materjalide kogumine,töötlemine ning levitamine;

5.6.9. koolitusseminaride, näituste ja muude ürituste korraldamine ja läbiviimine;

5.6.10. üldkoosolekute ettevalmistamine, kokku kutsumine ja läbiviimine, s.h. üldkoosolekule aru andmine oma tegevusest vähemalt kord aastas;

5.6.11. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

5.7. Juhatuse esimehe ja/või esimehe asetäitja ülesandeks on:

5.7.1. koordineerida juhatuse tegevust;

5.7.2. juhatada juhatuse istungeid;

5.7.3. esindada klubi juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides.

5.8. Juhatuse koosolek:

5.8.1. juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees;

5.8.2. juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb 2/3 juhatuse liikmetest, nende seas esimees või aseesimees;

5.8.3. juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl;

5.8.4. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibijad.

 

6. REVISJONIKOMISJON

6.1. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mis kontrollib klubi tegevust aastaringselt vastavalt põhikirjale ja koosolekute otsustele üks kord aastas;

6.2. Revisjonikomisjon valitakse kaheliikmelisena üldkoosoleku poolt kaheks aastaks;

6.3. Revisjonikomisjon teostab kontrolli eelkõige klubi finantsmajandusliku tegevuse üle;

6.4. Revisjonikomisjon omab juurdepääsu klubi dokumentatsioonile ja tal on õigus nõuda juhatuselt selgitusi ja muud vajalikku teavet oma ülesannete täitmiseks. Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt ühe revisjoni aasta jooksul ja koostab töö kohta aruande. Revisjoniaruanne esitatakse klubi üldkoosolekulearutamiseks.


7. KLUBI VARA

7.1. Klubi vara tekib:

7.1.1. liikmete liitumis- ja liikmemaksudest;

7.1.2. osutatud tasulistest teenustest laekunud summadest;

7.1.3. klubi pangaarve intressidest;

7.1.4. mitmesuguste ürituste ja näituste korraldamisest laekunud summadest;

7.1.5. sponsorite toetustest ja annetustest;

7.1.6. klubi tegevusest saadavast tulust – trükised, metoodilised materjalid, konsultatsioonid;

7.1.7. muudest laekumistest.

 

8. KLUBI REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE


8.1. Klubi reorganiseerimine (ühinemine, jagunemine) ja likvideerimine toimub

üldkoosoleku otsuse alusel või seaduses sätestatud korras;

8.2. Klubi likvideerimisel valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad üle

juhatuse ja juhatuse esimehe volitused.

8.3. Klubi likvideerimisel antakse tema allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tegutseva

juriidilise isiku valdusesse.

 

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 20.aprillil 2012.a.